۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

چه کنمستان

رعیت جماعت مانده حیران و کاسه چه کنم به دست گرفته . جارچیان دارالخلافه مدتها بود که در کوی و برزن از گفتگو با فرنگستان میگفتند و وعده به بهبود وضع رعیت میدادند و حال همه فهمیدند که اوضاع خراب تر از این حرفهاست . خشکسالی و بیکاری دمار از روزگار رعیت جماعت درآورده . گرانی هم کمرش را شکسته . رونق چنان از ملک رفته که رعیت و کاسب و پیشه ور همه مفلس گشته اند و فقط خبر میشنوند که فلانی چند کرور از خزانه دزدیده و بهمانی چندین کرور بیشتر . دزدان و چپاولگران آزاد که دوستاق خانه جا ندارد چون پر شده از شاعر و رعیت و ...  . بیپولی هم فشار آورده بر جماعت و دزدی زیاد تر شده . کوچه و بازار دیگر امنیت ندارد و روز روشن نالوطی ها مردمان را خفت کرده در کوی و برزن غارت میکنند . امنیه چی جماعت هم که در این مملکت یا به فکر چادر برداشتن از سر نسوان بوده یا چادر کشیدن به سرشان و انگار نه انگار که مواجب میگیرند که حافظ جان و مال رعیت باشند .
زمانه ای شده .

۱۳۹۳ مهر ۹, چهارشنبه

سکه رایج مملکت شده است پشکل بز

سکه رایج مملکت شده است پشکل بز . در دارالخلافه چنان میخورند و چپاول میکنند که خزانه شده عین جیب ما و ریش ملا . رعیت جماعت مانده  از خرج مکتب اولاد بزند یا خورد و خوراک اهل خانه . تنبان شده یه کرور دینار طلا . تنبان ارزان هم مورد پسند دارالخلافه نیست و داروغه جماعت را می اندازد به جان ناموس رعیت . خلق الله مثل خر در گل مانده ؛ دارالخلافه میل تفنگچی مفت دارد و امر به ازدیاد نفوس میکند . عمریست با سفرای فرنگستان به گفت و شنودند که شاید فرجی شود در حال رعیت ولی پدر سوخته ها معلوم نیست چه کرده اند یا چه میخواهند بکنند که هفت محصول به درو رفته و اینان همچنان به گفت و شنودند . خشکسالی در ملک بیداد میکند که روستائی جماعت مهاجرت میکند به شهر و شهری جماعت مهاجرت میکند به فرنگ و فرنگستان به کجا مهاجرت کند خدا میداند . فرنگی جماعت روز به روز علوم و فنون رو میکند و دارالخلافه حکم میدهد که همگی حرام است و باید چاپارخانه ها را دوباره احیا کرد . قاضی القضات آنقدر چوبه دار در زمین کاشته که برکت از زمین رفته و عنقریب است که رعیت جماعت کلا عاشقی از یادش برود .
زمانه ای شده

۱۳۹۲ مهر ۱۶, سه‌شنبه

تنبان فرنگی

رعیت جماعت نان ندارد بخورد تنبان برایش هوا میکنند . آن هم تنبان فرنگی . رعایای ده بالا که قحطی ندیده اند تا عاشقی یادشان برود گرسنگی و فلاکت رعایای ده پائین را نمیبینند و فکرشان به تنبانشان است . البته در دارالخلافه هم دارند به این تنبانهای هوا شده میخندند و سرخوشند ؛ تا کی فرمان برسد که کش تنبانها را زیاد کش ندهید  ممکن است در برود و تنبان از پایتان بکشند و کارتان به دوستاق خانه بیفتد . دلقکی برای دارالخلافه همیشه این خطر را داشته که یکباره حال حاکم وقت تغییر کند و از خنده حوصله اش سر برود و دلقک بازیهای دلقکان دارالخلافه را خوش نیاید و امنیه چی جماعت را ول کند میانشان . آن وقت است که تنبان یک سری را بکشند سرشان که کم نکشیده اند تا کنون و باز هم چنین خواهند کرد ولی این رعیت بیچاره است که برای دمی خوشی دل به دلقکان میدهد و با ساز آنها تنبان هوا میکند .
زمانه ای شده 

۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

روی ماه

میگویند اجانب قصد دارند عکس دوغ سیاهشان را بیاندازند روی ماه . البته ما در یک سفری که داشتیم یادمان هم نیست که می آمدیم یا میرفتیم این اشربه اجانب را خوردیم و خوشمان هم آمد . اما دلیل نمیشود که عکسش را بیندازند روی ماه . رعیت جماعت سنه حکومت یکی از شاهان گمان کرده بود  البته فی الواقع گمانشان تپانده بودند که عکس رخ یارشان را در ماه میتوانند ببینند و بعد از آن سالها آن ماه رخ مه پیکر دمار از روزگار  رعیت در آورد چنان که هنوز هم دمار گاه رعیت درد میکند . میترسیم دو روز بگذرد و دوغ سیاه بشود بلای جان رعیت . وگرنه چه حاجت است که اجنبی صلاة ظهر خودش و میان روز روشن خودش که شام تیره رعیت است فقط برای رعایای این خطه شعبده کند ؟ توی سرشان بخورد . هنوز از سیاهی آن آش نخورده و دهن سوخته خلاصی نیامده رعیت را که اینان کیسه ها دوخته و قصد کرده اند از آسمان  برای رعیت جماعت ببارانند .
زمانه ای شده .

۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

گل میگیرند در ولایت را

ولایت گودرستان را که شخم زدند جمعی به ولایت مجاور کوچ کردند و برخی به توئیتستان رفته مجاور شدند . تا شد داستان گل گرفتن بر در کل ولایات . رعیت جماعت به ناله افتاده از عواقب خره به در شدن ولایت میگویند . ممد خان پوریانی تعدادی اسب ابتیاع کرده تا چاپار خانه راه بیاندازد و نوشته ها ی بر پوست آهوان را با چاپار جا به جا کند و شیخ وحید آنلاینیان شروع به انبار کردن فلوکستین نموده چرا که رعیت جماعت متفق القول معتقدند افسردگی میشود بنده خدا. جیره خواران دارالخلافه که به هفت تومانیها شهره شده اند . به چه کنم چه کنم افتاده اند . بد بختها به هزار امید رفته اند خریدهای قسطی کرده اند وتازه خبر شده اند که نانشان آجر شده . اهالی محله پورن آباد صدایشان در نمیآید چرا که سخت در پی دان کردن صور قبیحه و انبار جهت روز مبادا هستند و فرصتشان هیچ نیست که به یاوه سرائی تلف کنند. اهالی محله سبزی فروشان هم قرارکرده اند که دوره بگذارند هر روز منزل یک نفر هم سبزی پاک کنند و هم عکس شیخ و مرادشان را دست به دست کنند و ذکر مصیبت بخوانند . خلاصه که هر کس به سوی رهسپار است و ما نیز سعی بر این میکنیم که زین پس بیشتر سر به طبیعت بگذاریم بل که مزاجمان کار کند و روزگار راحت تر بگذرد .
اما شگفتا که در دوره ای که همه ولایات دروازه فراختر میکنند از دارالخلافه فرمان میرسد که در کل ولایت را خره بزنند . زمانه ای شده.

۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

رعیت جماعت شاکیست . در کوچه و خیابان بر سر هیچ و پوچ بر سر هم میزنند و به قصد کشت همدیگر را لت و پار میکنند . به هر کس بگوئی اخوی یواشتر در جا خواهر و مادرت را جلوی چشمت می آورد . کسی کاری میکند میگویند چرا چنین میکنی ؟ کاری نکند میگویند چرا کاری نمیکنی ؟ کسی حرفی بزند براق میشوند توی رویش که خفه شو . چیزی نگوید وامصیبتا گویند که لالستان شده . هزار مشکل کوچک و بزرگ بر سر رعیت جماعت ریخته و چون خود را از حل مشکل عاجزمی بینند به بیراهه میروند و چون به بیراهه میروند خود را از حل مشکل عاجز می دانند . پس دوباره بر سر هم میکوبند به دعوای خود مشغول و غافل از آنان که در دارالخلافه با تمسخر به نظاره اینان نشسته و همگی با هم دستشان در یک دیزی رفته می لمبانند .
زمانه ای شده

۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

ور شکستگی

شایع که نه ؛ دیگر قطعی شده کرور کرور تومان را از بانکهای دولت مفخمه کشیده اند بیرون و بیشترش را هم از کشور خارج کرده اند . میگویند آنچه از کشور به در رفته معادل ده درصد بودجه عمرانی سال جاری بوده . یادمان است ملک التجار تعریف میکرد که تاجری در راسته بازار تهران که با پول امانت خلق الله تجارت میکرده دخل و خرجش با هم نمیخاند و کسر میاورد ( بس که شیتیل میداده به لات و لوتهای محل که هوایش را داشته باشند ) برای اینکه جیبش پر باشد چوب حراج زده بوده به اجناسش . پیت نفت و روغن چراغ را مفت میداده که پول داشته باشد برای همین شیتیل دادنها تا جائی که میماند مفلس فی امان الله . لات و لوتها میروند سراغ یک تازه به دوران رسیده دیگر. این بد بخت هم چاره ای نداشته جز اینکه اعلام ور شکستگی کند. چون دیگر عیان شده بوده آنچه سعی در پنهانش داشته . ولی این تازه به دوران رسیده های فعلی اهل اعلام ور شکستگی کردن هم نیستند و هنوز حراجشان برپاست تا جیره و مواجب لات و لوتها را تامیین کنند ؛ چرا که قصد جواب پس دادن به خلق الله را هم ندارند وپشتشان را به همین ارازل و اوباش جیره خوار گرم میبینند . زمانه ای شده .